Features tagged “ES2020”

  1. Atomics.wait, Atomics.notify, Atomics.waitAsync ECMAScript ES2020
  2. Nullish coalescing ECMAScript ES2020
  3. Optional chaining ECMAScript ES2020
  4. globalThis ECMAScript ES2020
  5. Promise combinators ECMAScript ES2020 ES2021
  6. String.prototype.matchAll ECMAScript ES2020
  7. Module namespace exports ECMAScript ES2020
  8. BigInt: arbitrary-precision integers in JavaScript ECMAScript ES2020
  9. Dynamic import() ECMAScript ES2020